Telefon: +420 313 512 526 | Email: oms.rakovnik@tiscali.cz | Adresa: Vysoká ul. 84/I, 269 01 Rakovník | ČÚ: 540162369/0800 | IČ: 67777643

Kurzy

Kurz myslivosti pro uchazeče o 1. lovecký lístek

OMS Rakovník pořádá každoročně kurz myslivosti pro uchazeče o 1. lovecký lístek. Začíná se obvykle v průběhu března, nejprve teorie o sobotách event. nedělích podle předem zaslaného plánu, poté následuje praxe v honitbách.

Přehled okruhů pro zkoušky z myslivosti (řídí se Vyhláškou MZe č. 244/2002 Sb.)

I. skupina předmětů – dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti; význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika; osobnost myslivecké, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice;

II. skupina předmětů – právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti; řízení myslivosti; plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika

III. skupina předmětů – myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života)

IV. skupina předmětů – chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie); péče o zvěř (včetně přikrmování, výstavby a údržby mysliveckých zařízení); ekologie a její využití v myslivecké praxi, ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám způsobených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře

V. skupina předmětů – myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů, řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a používání loveckých psů); nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení); nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení nemocím a jejich léčení)

VI. skupina předmětů – lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich používání a bezpečností opatření); základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti

VII. skupina předmětů – způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla; lovecké stopařství; ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí

Další částí přípravy uchazečů je odborná praxe v délce jednoho roku, kterou organizačně zajišťuje Okresní myslivecký spolek v Rakovníku formou účasti uchazečů při činnostech v jednotlivých honitbách na základě dohod s jejich uživateli nebo na základě vlastních dohod uchazečů s nimi a formou účasti na společných mysliveckých akcích.

Obsahem odborné praxe je zejména:

  • praktická činnost v honitbě, příprava krmiva, přikrmování zvěře, výstavba a údržba mysliveckých zařízení pochůzky v honitbě, pozorování zvěře, střelecké přebory, sokolnické akce
  • účast na individuálním a společném lovu
  • výchova, výcvik, zkoušky a výstavy loveckých psů
  • chovatelské přehlídky, myslivecké výstavy, myslivecká muzea a další kulturní a společenské akce

Kurz pro myslivecké hospodáře

OMS Rakovník pořádá kurz pro myslivecké hospodáře v případě, že je přihlášeno min. 6 uchazečů.

Výňatek z § 5 vyhlášky č. 244/2002 Sb. :

(1) Zkoušky pro myslivecké hospodáře mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před částí ústní, trvá nejdéle čtyři hodiny a musí obsahovat otázky z těchto předmětů:

a) I. skupina
Práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání – vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti;

b) II. skupina
1. zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře,
2. plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k lovu,
3. myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové,
4. ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice;

c) III. skupina
1. výživa zvěře,
2. nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně éčebných prostředků a ochranných opatření,
3. ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek,
4. myslivecká zoologie a kynologie;

d) IV. skupina
1. myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,
2. lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu, včetně sokolnictví,
3. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti,
4. systém kontroly ulovené zvěře a její označování;

(2) Při písemné části musí uchazeč vypracovat podle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, dále podle zadání vypracovat evidenci vydaných povolenek k lovu a v honitbě používaných loveckých psů.

(3) Ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře se skládá ze všech předmětů uvedených v odstavci 1 před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři. Před zkušební komisí může být ve stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč.